Marselus - Czech republic
 Heureka.cz
Cart:5 pcs
excl. VAT:270,93 EUR
incl. VAT:327,82 EUR

Terms and conditions (only in Czech language)

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků přes internet na internetových stránkách www.marselus.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetové adrese www.marselus.com. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží a jeho ceně
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží
Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.marselus.com je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.marselus.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata okamžitě prostřednictvím e-mailu, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem do 24 hodin, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Dodací lhůta

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 14 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace. Dopravu na adresu určení objednává prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad.

Doprava objednaného zboží

Způsob dopravy a předání zboží určuje objednávkový formulář, kde kupující označí jednu z nabízených možností.
Ceny dopravy se řídí platným cenníkem České pošty, nebo jiných přepravců.
V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující(soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. Pokudse tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující jedatum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamace

Reklamace nebude uznáná když nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze výrobku.
Právo na bezplatné provedení opravy výrobku, resp. vrácení výrobku zaniká v těchto případech:
• k závadě došlo vlivem mechanického poškození
• k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby
• k závadě došlo při živelné události
• k závadě došlo nedostatečnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze
Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady.
Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.
V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.
V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné.
Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou a Obchodní zákonníkem.
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresukupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záručnílist a český manuál.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím nanovém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výšeuvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozdějido 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu , na kterou má být objednané zboží odesláno. 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje okupujícím z databáze vymazat.
Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to
• jméno a příjmení
• úplná poštovní adresa
• telefonické, případné e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

• jméno firmy
• úplná poštovní adresa
• telefonické, e-mailové popř. faxové spojení
• IČ, DIČ
• bankovní spojení

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
Údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.
Používáním našeho internetového obchodu www.marselus.com souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech.
Při nakládání s osobními daty se www.marselus.com zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou na stránkach www.marselus.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Výrobky nejsou určeny pro provoz na pozemních kominikacích a nepodléhají homologaci podle příslušného zákona.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídíse jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost 01.04.2011. Změny Obchodních podmínek vyhrazeny.